שינוי באחוזי בניה למגרשים שגודלם 750 מ"ר - שכונה צפונית - שדורת

תוכנית 21/ 02/ 101/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי באחוזי בניה למגרשים שגודלם 750 מ"ר - שכונה צפונית - שדורת
מספר: 21/ 02/ 101/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי באופי הבניה - באזור מגורים א',
במגרשים ששטחם מעל ל- 750 מ"ר יאושרו ע"י הועדה המקומית
כמבני מגורים חד משפחתיים, דו-משפחתיים או מבנים טוריים,
בקומה אחת או בשתי קומות.
ב. שינו באחוזי הבניה - שטח הבניה המותר יהיה בקומה אחת % 40
ובשתי קומות % 60. בשום מקרה לא יחרוג סה"כ שטח הבניה
מעבר ל- % 40 משטח המגרש כשהוא נמדד בהשלכה האופקטית
של קוי הבנין החיצוניים על פני המגרש.
ג. קוי הבנין יהיו קידמי - 5 מ', צדדי - 3 מ' ואחורי - 3 מ',
בגבול משותף בין היחידות במקרה של דו משפחתי או טורי - ק.ב. 0.
ד. מקלטים וחניות יהיו בתחום המגרש. גודל סככה לחניה יהיה עד 20 מ"ר
לכול יחידה בקו בנין 1.5 מ', בחזית ו- 0 מגבול מגרש צדדי עם שכן.
ה. מבני עזר ששטחם עד 12 מ"ר לכל יחידה יבנו לשתי יחידות במשותף
בקו בנין 0 מגבול המגרש ומהגבול בין היחידות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1882חלק49
1894חלק41-44, 46, 48, 50, 55-56
1895חלק5-16, 18-31, 33-40, 42, 44, 80-81, 104, 213-215, 217-219, 221-223, 225, 230, 232, 235, 238, 240, 242, 245-246, 251-253, 255, 270-273, 275-278, 283-284, 287
2480חלק54-55, 97-100, 102-103, 110, 167, 178
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101/ 12תיקון לתכנית מתאר - שכונה צפונית - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/1988
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3151. עמוד: 260. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1988. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1988. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1987
קבלת תכנית24/06/1987