שינוי באחוזי בניה:

תוכנית ג/ 13927

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי באחוזי בניה:
מספר: ג/ 13927
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי הבניה במגרש.
ב. הגדלת מספר הקומות המותרות עפ"י תב"ע
ג. שינוי גובה המבנה המותר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17369חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית04/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/05/2003