שינוי בגודל מגרש מינימלי ובקווי בניין

תוכנית הר/ מק/ 160/ ת/ 8/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בגודל מגרש מינימלי ובקווי בניין
מספר: הר/ מק/ 160/ ת/ 8/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי בגודל מגרש מינמלי - עפ"י סעיף 62 א (א) 7
לחוק התכנון והבניה 1965 - התשכ"ה.
2.שינוי בקווי בנין - עפ"י סעיף 62 א (א) (4) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
ישוב: הוד השרון

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ מק/ 160/ ת/ 8/ אכל תחום שיפוט עירית הוד השרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1999תאריך פרסום: 26/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4798. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. שנה עברית: התשנט .