שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה מחדש

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה מחדש
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרכי גישה, הסדרת קווי בנין לפי תשריט הגדלת אחוזי בניה בקומת ללא שינוי בסה"כ אחוזי בניה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הסדרת דרכי גישה על ידי איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
2. שינוי קווי בנין עפ"י התשריט.
3. שינוי תכסית קרקע ל- % 70 לצורך חניה תת-קרקעית בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16878חלק19-20, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה28/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות30/07/2002תאריך פרסום: 30/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5098. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2002