שינוי בהוראות בניה, חלוקה והרחבת דרך, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהוראות בניה, חלוקה והרחבת דרך, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הקרקע למגרשים לפי תשריט .
שינוי בהוראות בניה למתן לגיטימציה לבניה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית:-
- חלוקת הקרקע למגרשים לפי תשריט.
- שינוי בקווי בניה לפי תשריט.
- שינוי בתכנית קרקע % 53 במקום % 42 ללא שינוי בסה"כ אחוזי בניה.
- לגיטימציה למגרש מינימלי 260 מ"ר במקום 400 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק18, 72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006