שינוי בהנחיולת בניה - מגרש 231 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 106/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיולת בניה - מגרש 231 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 106/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות בניה למגרש מס' 231.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/03/1990תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. עמוד: 2021. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים22/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1990. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1990. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1990. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1990
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1989תאריך פרסום: 27/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3720. עמוד: 525. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1989. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1989. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1989. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה23/10/1989
קבלת תכנית02/11/1988