שינוי בהנחיות בניה מגורים א' שכונות 3, 6 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 267/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה מגורים א' שכונות 3, 6 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 267/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה כמפורט להלן:
א. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' ל- 802 מ"ר מתוכם 720 מ"ר מהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' עם חזית מסחרית ל- 680 מ"ר שטח עיקרי למגורים + 70 מ"ר מסחר בקומת הקרקע + 82 מ"ר שטחי שירות.
ג. קביעת מספר יחידות דיור מקסימלי באזור מגורים א' ובאזור מגורים א' עם חזית מסחרית ל- 4 יחידות.
ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת קווי הבניין במגרשים והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
שכונות 3 ו- 6

גושים וחלקות:
גוש 100059 לא מוסדר
גוש 100059/2 מוסדר, חלקה 1 בחלק
גוש 100397 מוסדר, חלקות 31-64, 75-79
גוש 39729 חלקה 14 בחלק
גוש ארעי 30 נחל גז- חלק מחלקה 1 ללא רשום,
חלק מחלקה 13 ללא רשום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100039חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 267שכונה 3, 6 תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 875. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4453. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
קבלת תכנית06/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006