שינוי בהנחיות בניה מגרש 31

תוכנית 14/ 02/ 100/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה מגרש 31
מספר: 14/ 02/ 100/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון קו חזיתי(דרומי) ברח' שקד -5.0 מ' ל-3.2 מ'
למרפסת קומה עליונה בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רח' שקד 11

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1990תאריך פרסום: 09/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3798. עמוד: 3832. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/1990
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1990.
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1989תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. עמוד: 1355. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1989
קבלת תכנית27/04/1989