שינוי בהנחיות בניה מגרש 42 , שכונת בן גוריון

תוכנית 23/ 03/ 107/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה מגרש 42 , שכונת בן גוריון
מספר: 23/ 03/ 107/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בקוי בנין במגרש מס' 42

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת בן גוריון
מגרש מס' 42

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1996.
פרסום לאישור ברשומות09/01/1996תאריך פרסום: 09/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4369. עמוד: 1135. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 3408. עמוד: 3430. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה21/06/1993
קבלת תכנית28/04/1993