שינוי בהנחיות בניה מגרש 84

תוכנית 22/ 03/ 102/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה מגרש 84
מספר: 22/ 03/ 102/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין בדרך מס' 5 מ-5.0 מ' ל-3.0 מ' ובחניה
מס' 16 מ-3.0 מ' ל-0.0 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
שכונה מערבית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק9-13, 69-70, 82, 85, 89
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3868. עמוד: 2233. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1991
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1990תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3826. עמוד: 834. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1990.
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1990
קבלת תכנית06/05/1990