שינוי בהנחיות בניה תמר 20

תוכנית 14/ 02/ 100/ 26/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה תמר 20
מספר: 14/ 02/ 100/ 26/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בקו בנין קדמי נקודתי לכוון רחוב ארז בלבד
בהתאם למסומן בתשריט ולאורך המבנה הקיים בלבד.
ב. חלוקת מגרש מס' 13 ל- 2 חלקות
ג. שינוי קו בנין צדדי מערבי במגרש 13 א'.
ד. שינוי שטח מגרש מינימלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםמפת מדידה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב תמר 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38572חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/1994תאריך פרסום: 25/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4269. עמוד: 1071. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1994תאריך פרסום: 07/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4228. עמוד: 4168. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה15/11/1993
קבלת תכנית13/04/1993