שינוי בהנחיות בניה (קו בניין צדדי) - בנה ביתך ג' - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה (קו בניין צדדי) - בנה ביתך ג' - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צדדי במגרש 45 מ- 3.00 מ' ל- 2.00 מ'
למרפסת מגורים לא מקורה בהתאם לתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1304. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1989
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/1988
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/1988תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1988. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1988. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1988.
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1988תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. עמוד: 1910. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1988
קבלת תכנית10/11/1987