שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה צפוני - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 115/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה צפוני - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 115/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת תנאים להוספת שימוש "אחסנה" לשימושים הקיימים.
2. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
3. השארת זכויות הבניה וקוי הבניה ללא שינוי, עפ"י התכניות התקפות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
איזור תעשיה צפוני, רחובות: היוזמה, המחקר והיציקה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2046חלק5, 40
2047חלק9
2296חלק47, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 115/ 11תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 583. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4450. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2005
קבלת תכנית01/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501412/12/2005