שינוי בהנחיות בניה - מגרש 31 עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש 31 עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במגרש דו משפחתי לשני מגרשים חד משפחתיים.
ב. פטור מחניה פנימית (במגרש עצמו) למגרש 31 ב'
ותכנון שביל להולכי רגל ברוחב של 1.5 מ'
במקום דרך גישה של 3.0 מ'.
ג. לגבי מגרש 31 א' - אישור קו בניין של 2.90 מ'
במקום 3.0 מ' מקו גבול ימני (דרום מזרחי),
ומקו בנין אחורי (צפון מזרח) במקום 4 מ' לקו בניין 0
בבניין מקלט משותף לשני המגרשים.
במגרש מס' 31 ב' קו בנין אחורי (דרום מערב) - קו בניין 0
בבניין מקלט משותף לשני המגרשים.
ד. אישור שטחים של: א' = 498 מ"ר, ב' = 499 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2383. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1989
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1988
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2616. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1988. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1988. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1988.
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1988
קבלת תכנית13/09/1987