שינוי בהנחיות בניה - מגרש B - אזור מרכז אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מגרש B - אזור מרכז אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי.
ב. שינוי בקו בניין.
ג. איחוד מגרשים וחלוקה מחדש.
ד. קביעת הנחיות בניה.
ה. שינוי באחוזי בניה במגרש 8 כדלקמן:
ב"ק - % 25 ל- % 23, בק"א מ- % 100 ל- %92,
בק"ב מ- % 13 ל- %92.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 64/ אשינוי בהנחיות בניה - מבנה 13 - מרכז אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/04/1988תאריך פרסום: 13/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3552. עמוד: 1973. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים05/04/1988תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1988. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1988. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1988.
פרסום לאישור בעיתונים14/03/1988
החלטה בדיון באישור תכנית08/02/1988
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1987תאריך פרסום: 10/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3497. עמוד: 253. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה03/08/1987
קבלת תכנית05/07/1987