שינוי בהנחיות בניה - מרכז אבן שמואל

תוכנית 6/ 03/ 132/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - מרכז אבן שמואל
מספר: 6/ 03/ 132/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה מקסימלי מ- 160 מ' ל- 180 מ' למעט
מגרש 89 בו שטח מקסימלי 210 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראבן שמואל

תיאור המיקום:
ישוב: אבן שמואל
מרכז שפירא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3029כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/1992תאריך פרסום: 21/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4007. עמוד: 3304. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1992תאריך פרסום: 16/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3963. עמוד: 1434. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1991.
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1991
קבלת תכנית07/03/1991