שינוי בהנחיות בניה - שכונה 4 בחורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בהנחיות בניה - שכונה 4 בחורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות בניה במגרשים לאזור מגורים א'
בסעיף גובה מירבי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה מס' 4
גושים: 100013 חלקות 15,18 וגוש 1 / 100013,

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13001חלק1
13005חלק1
100013חלק5, 7
100556חלק2-172
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/1993תאריך פרסום: 28/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4153. עמוד: 232. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/1993
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1993תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3148. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1993.
החלטה בדיון בהפקדה01/03/1993
קבלת תכנית13/07/1992