שינוי בהנחיות בניה 0- מגרש 60 - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בהנחיות בניה 0- מגרש 60 - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש מס' 60 כמגרשים 60 א', 60 ב', ו- 60 ג'.
ב. שינוי בקו בניין, שינוי בגודל מגרש מינימלי
ופטור ביצוע חניה במגרש 60 ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 17בנה ביתך - שלב ג' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 235. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/1989
החלטה בדיון באישור תכנית19/06/1989
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2849. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1988. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1988. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1988.
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1988
קבלת תכנית06/08/1987