שינוי בזוכויותב ניה - רחוב אבשלום - נווה מנחם - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזוכויותב ניה - רחוב אבשלום - נווה מנחם - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 28B, המיועד לאזור מגורים א' ונמצא בשכ' נווה מנחם, רח' אבשלום 3 באר שבע, ל- 242 מ"ר. מתוכם למטרות עיקריות: ל- 219 מ"ר, למטרות שרות: ל- 23 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאבשלום

תיאור המיקום:
שכונת נווה מנחם, רח' אבשלום 3

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38173חלק51-5256, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
תוכנית5/ 03/ 206/ 15שינוי בזכויות בניה שכונת נחל עשןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 465. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3582. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית30/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600510/04/2006