שינוי בזכויות בניה למגרש 34 רחוב אגמון 10

תוכנית 14/ 03/ 117/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה למגרש 34 רחוב אגמון 10
מספר: 14/ 03/ 117/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה בקומה שנייה למגרש 816 באזור מגורים א', ברח' אגמון 10 עומר.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בניה לשטח עיקרי בקומה שנייה ע"י הגדלת חדרי מגורים בקומה זו, מ- 78 מ"ר ל- 110 מ"ר (32 מ"ר תוספת).
2. הנחיות בניה.
3. הנחיות לעיצוב אדריכלי.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
5. שינויי בקו בניין- אין שינויי בקו בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רח' אגמון 10
קואורדינטה X 576350
קואורדינטה Y 186345

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38580חלק34168
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6287. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2246. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/07/2009
קבלת תכנית30/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100718/07/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים121230/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901607/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה