שינוי בזכויות בניה מגרש 17 אזור תעשיה עומר

תוכנית 14/ 03/ 118/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה מגרש 17 אזור תעשיה עומר
מספר: 14/ 03/ 118/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה לפרוייקט הנ"ל על מנת לאפשר חלוקת
קומת תעשיה ל-2 קומות טיפוסיות ולניצול מרתף תת קרקעי אטום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרהגורן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100168חלק17, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומרשינוי
תוכנית14/ מק/ 1008תוספת קומה על קרקעית ללא שינוי בגובה המותרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2365. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1249. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה02/12/2002
קבלת תכנית18/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2002