שינוי בזכויות בניה נחל בקע באר - שבע

תוכנית 5/ 03/ 211/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה נחל בקע באר - שבע
מספר: 5/ 03/ 211/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרשים מס' B 342, A 366, A 368
המיועדים לאזור מגורים א' (חד-משפחתיים עם קיר משותף) וממוקמים בשכ' נחל
בקע, רח' הצנחנים 30, רח' אבא קובנר 9 ורח' צביה ויצחק 31 באר שבע:
למטרות עיקריות: במגרש 366A ל- 182 מ"ר, במגרש 368A ל- 175 מ"ר ובמגרש
342B ללא שינוי.
למטרות שרות: במגרש 342B ל- 25.5 מ"ר, במגרש 366A ל- 23 מ"ר, במגרש 368A
ל- 23.3 מ"ר.
ב . שינוי בקוי הבנין.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונת נחל בקע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38313חלק46-47, 50-51
38314חלק35
38315חלק31
38316חלק45-4657, 59
38317חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 63/ 4שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - נחל בקע.שינוי
תוכנית5/ במ/ 63אתר למגורי עוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות15/01/2007תאריך פרסום: 15/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5617. עמוד: 1209. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/06/2006
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3583. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית22/12/2004