שינוי בזכויות בניה - אזור המרינה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בזכויות בניה - אזור המרינה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת 16 יח"ד למגרש ובסה"כ 32 יחידות דיור בשני המגרשים
באזור מגורים מיוחד כמפורט להלן.
2. הגדלת היקפי בניה מרביים ב- 3020 מ"ר לכל מגרש מתוכם 2620 מ"ר עיקרי.
3. קביעת קווי בנין לפיתוח המגרש ולבניינים עצמם באופן שעקרונות
הבינוי של המרינה תכנית מס' 70/101/02/3 ישמרו.
4. קביעת גובה בנין מרבי.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
6. צירוף נספחי בינוי וחניה הכוללים הנחיות בנוגע לפיתוח השטח וקביעת
שטחים לחניה פרטית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום:עורף המרינה, מבנן 5, רחוב אגוז 27,25

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק21-22, 103-104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 70עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדודשינוי
תוכנית3/ מק/ 2117העברת יח"ד וזכוית בניה בין מגרשים ללא שינוי סה"כ זכויות בניה - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1223. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4314. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/06/2005
החלטה בדיון בולחוף25/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
קבלת תכנית22/03/2004