שינוי בזכויות בניה - דרך חברון - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 104/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - דרך חברון - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 104/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש 42 שיעודו אזור מלאכה ותעשיה ומתקני שירות ל- 2 מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. הגדלת היקפי בניה מירביים מ- 100% ל- 117% לכל מגרש מתוכם במגרש 42 A יהיו 85% שטחים עיקריים, 17% שטחי שירות מתחת לקרקע ו- 15% שטחי שירות מעל לקרקע ובמגרש 42 B יהיו 96% שטחים עיקריים ו- 21% שטחי שירות מעל הקרקע בלבד.
ג. קביעת קוי בנין.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעדרך חברון

תיאור המיקום:
אזור תעשיה חדש בדרך חברון
מגרש מס' 42

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38065חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 104/ 28אזור תעשיה באר - שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 894. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3162. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
קבלת תכנית21/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601018/09/2006