שינוי בזכויות בניה - מגרשים 130A,B 142 A,B שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 203/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - מגרשים 130A,B 142 A,B שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 203/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה במגרשים מס' A 130, A142 , הנמצאים
באזור מגורים א', ע"י שינויים בזכויות בניה, בהנחיות
והגבלות בניה ושינוי קוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע

תיאור המיקום:
מקום: רחוב גרשום שלום 7, רחוב גרשום שלום 5,
רחוב בר הלל 7, רחוב בר הלל 5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38160חלק157-158, 181-182197-198
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 6/ 7שכונת רמות-שינויהנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 6אזור תכנון 26שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2147. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים17/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3039. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית04/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500701/08/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40730/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301515/12/2003