שינוי בזכויות בניה - נווה מנחם רחובות רודנסקי, עמיר, ציפורה - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 209/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - נווה מנחם רחובות רודנסקי, עמיר, ציפורה - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 209/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה המרביים של שטח עיקרי במגרשים מס' 2A, 39B
, 77B, 107A, 107B.
2. הגדלת תכסית המרבית במגרשים 2A, 39B ,77B, 107A, 107B.
3. קביעת קווי בנין שונים לרבות קו בנין 0.00.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
5. קביעת הנחיות בעיצוב אדריכלי.
6. במגרשים מס' 2B, 39A ו- 77A זכויות בניה נשארות ללא שינויים בהתאם לתכניות מס' 5/ במ/ 72/ 2 ו- 5/ במ/ 75/ 4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענווה מנחם

תיאור המיקום:
שכ' נווה מנחם, רח' שמואל רודנסקי 8, רח' שמואל רודנסקי 10, רח' שמואל רודנסקי 47, רח' שמואל רודנסקי 49, רח' אנדה עמיר פינקרפלד 44, רח' אנדה עמיר פינקרפלד 46, רח' ציפורה 14, רח' ציפורה 16.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38162חלק
38164חלק32-3362
38166חלק
38170חלק13-1483
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
תוכנית5/ במ/ 72/ 2שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 72שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 584. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3834. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/05/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית17/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600413/03/2006