שינוי בזכויות בניה - רחוב חשין 10 - שכונה ו' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 207/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב חשין 10 - שכונה ו' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 207/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה במגרש מס' A 205 באזור מגורים א'
על ידי שינויים בזכויות בניה, בקוי בנין, ובהנחיות
והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעחשין

תיאור המיקום:
מקום: שכונה ו'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38132חלק199, 20222, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 73/ 3שכונה ו'-שינוי הנחיות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5532. עמוד: 3834. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3259. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית17/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41523/06/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400717/05/2004