שינוי בזכויות בניה - רחוב יהודם 1 - אסא 10 - שכונה ו' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 159/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב יהודם 1 - אסא 10 - שכונה ו' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 159/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 12 המיועד לאזור מגורים א' (בנה ביתך)
מ-% 40 ל- % 85 משטח המגרש. מתוכם:
- למטרות עיקריות - % 56.
- למטרות שרות - % 29.
ב. שינוי בקווי בנין קדמי וצדדי.
ג. קביעת תנאים היתרי הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ו', רח' יהורם 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38107חלק30125
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 159/ 1שכונה ו' 200 יח"דשינוי
תוכנית5/ 03/ 159/ 10שכונה ו'- סככות לרכבשינוי
תוכנית5/ 03/ 159/ 7שכונה ו' שלב ב' ו- ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3972. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2074. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית17/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61330/03/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600223/01/2006