שינוי בזכויות בניה - רחוב פיירבג מס' 36 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 192/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב פיירבג מס' 36 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 192/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שטח בניה בדירות מס' 11,12,13,14 בנין מס' 34N בקומה ג' ודירות מס' 11,12,14 בבנין מס' 36N בקומה ג', באזור מגורים ג', לפי הפרוט להלן:
1. סגירת מרפסת קיימת בכל דירה בשטח 12 מ"ר.
2. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעפיינברג אבשלום

תיאור המיקום:
רובע נווה זאב, פלח 2, רח' פיירברג 34 +36

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38139חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 130/ 5שינוי ביעודי קרקע ובהנחיות בניה - פלח 2 - חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 895. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3820. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/06/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
קבלת תכנית31/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007