שינוי בזכויות בניה - רחוב צבי סגל - שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 203/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב צבי סגל - שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 203/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 146B המיועד לאזור מגורים א'
(חד- משפחתי עם קיר משותף) ונמצא בשכ' רמות, רח' צבי סגל 10 באר שבע, ,
מ- 151 מ"ר ל- 183 מ"ר. מתוכם: למטרות עיקריות: מ- 130 מ"ר ל- 160 מ"ר,
למטרות שרות: מ- 21 מ"ר ל- 23 מ"ר.
ב. שינוי נספח בינוי.
ג. שינוי בקו בנין צדדי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע

תיאור המיקום:
שכונת רמות, רח' הרצל צבי סגל 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38158חלק194-195222
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 6/ 7שכונת רמות-שינויהנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 6/ 1רמות -שינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1102. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3582. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית22/12/2004