שינוי בזכויות בניה - רחוב שטיינברג - שכונה ו' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 207/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בזכויות בניה - רחוב שטיינברג - שכונה ו' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 207/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרשים מס' 39A, 50B המיועדים לאזור מגורים א' ( חד- משפחתיים עם קיר משותף) מ- 176 מ"ר ל- 223 מ"ר (למגרש מס' 39A)
ומ-158 מ"ר ל- 243 מ"ר (למגרש מס' 50B). מתוכם:
- למטרות עיקריות: מ- 153 מ"ר ל- 200 מ"ר במגרש 39A ומ- 135 מ"ר ל- 220 מ"ר במגרש 50B.
- למטרות שרות: 23 מ"ר ( ללא שינוי).
ב. שינוי בקווי הבנין.
ג. קביעת קוי בנין למצללות בגבולות המגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשטיינברג יהודה

תיאור המיקום:
שכונה ו' החדשה, רח' שטיינברג
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38133חלק72-73, 82-8313-14, 198
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 73שכונה ו' -שלב ב'שינוי
תוכנית5/ במ/ 73/ 3שכונה ו'-שינוי הנחיות בניהשינוי
תוכנית5/ 03/ 207/ 7שינוי זכויות בניה שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1789. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3834. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית22/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600510/04/2006