שינוי בינוי לבניה הרוויה ולשטחי צבור במתחם ברקת

תוכנית ח/ 300/ 3/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בינוי לבניה הרוויה ולשטחי צבור במתחם ברקת
מספר: ח/ 300/ 3/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשפר בינוי במגרשי הבניה הרוויה במתחם ברקת, לרווחת התושבים, ללא שינוי במספר יח"ד ובשטחי הבניה המותרים עפ"י התכניות התקפות, וכן שיפור מערך השטחים הציבוריים, כל זאת ע"י:
1. הקטנת תכסית המבנים וריכוז יחידות הדיור במבנה אחד עד שניים למגרש.
2. קביעת טיפוסי מבנים איכותיים המציעים מגוון דירות, דירות גן בקומת קרקע דירות טיפוסיות ודירות גג בקומות העליונות.
3. קביעת קווי בנין למבנים.
4. שינוי גובה הבניינים מגובה של 6-17 קומות לבניינים בני 7-17 קומות.
5. קביעת שטחי בניה ליחידת דיור בשטח ממוצע של 110 מ"ר לשטח עיקרי ולשטחי שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת - 45 מ"ר ליח"ד בבנין גבוה ו- 50 מ"ר ליח"ד בבניין רב קומות.
6. הפקעה לצורך דרך וביטול דרכים, שיפור מערך התנועה ע"י קביעת מעגלי תנועה בצמתים, קביעת כניסות משותפות לחניות בין מגרשים סמוכים, ככל שניתן, הסדרי רימזור, גישה למבני ציבור וכיוצ"ב.
7. קביעת הוראות לטיפול אקוסטי בתחום החשוף לרעש מטוסים.
8. קביעת הקמת מרתפי חניה עפ"י תיקון 15 לתכנית המתאר ח - 1 והקטנת תכסית המרתפים ושטחי הרמפות המובילות אליהם ל - 85 אחוז משטח המגרש.
9. קביעת זיקות הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל, במידת הצורך.
10. קביעת הנחיות פיתוח, גינון וחומרי גמר.
11. מתחם א': איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
חלקות 78, 74 וחלקי חלקות 114, 109, 96, 73 בגוש 6871.
מתחם ב': איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
חלקות 13, 12, 11 בגוש 6868
חלקות 89, 77 וחלקי חלקות 114, 110, 109, 73 בגוש 6871.
חלקות 8, 7 וח"ח 96 בגוש 6871 חלקות 19, 18, 17 וח"ח 48 בגוש 6868.
מתחם ג': איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
חלקות 110, 85 וחלקי חלקות 114, 109, 108, 96, 73 בגוש 6871.
לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
12. קביעת זכויות בניה לשטח המסחרי של עד 500 מ"ר למטרות עיקריות ותוספת של 250 מ"ר שטחי שרות מעל הקרקע.
13. קביעת זכויות בניה למגרש המיוחד פרט למגורים, מגרש 1102, של עד 800 מ"ר למטרות עיקריות ותוספת של 320 מ"ר שטחי שרות מעל לקרקע.
14. קביעת הוראות להקמת פרגולות בדירות הגן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון

תיאור המיקום:
שכונ: קריית פנחס איילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6868חלק11-15, 17-20, 26, 4948, 50
6871חלק7-28, 54-55, 64-96, 104-110, 114111-113
6872חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 1/ 15תיקון תכנית המתאר ח / 1 - מרתפיםשינוי
תוכניתח/ 1/ 10/ אלאפשר בנית פרגולות באזור מגורים א' בבניני קוטג' בצמוד לחדרי יציאה לגג על גגושינוי
תוכניתח/ 300/ 1/ א/ 1הגדלת שטח בנוי צמודי קרקע.שינוי
תוכניתח/ 300התווית דרכים חדשות וקביעת מגרשים למוסדות ציבורשינוי
תוכניתח/ 1תכנית מתאר חולון- ח/1שינוי
תוכניתח/ 1/ 3תוכנית ח/ 1/ 3שינוי
תוכניתח/ 1/ 4תיקונים בתוכנית המתאר ח/1שינוי
תוכניתח/ 1/ 4/ דהוראות בניה לגגותשינוי
תוכניתח/ 1/ 6חולוןשינוי
תוכניתח/ 1/ 8הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1543. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות01/08/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2957. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2004. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה28/07/2003
קבלת תכנית08/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/06/2003
פרסום הכנת תכנית ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1151. שנה עברית: התשסג .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים13/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית25/11/2002