שינוי במיקום צומת-עילוט:

תוכנית ג/ 14136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי במיקום צומת-עילוט:
מספר: ג/ 14136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בתוואי דרך ושינוי הוראות וזכויות בניה.
שינוי בתוואי דרך ,לפי תשריט.
שינוי בקווי בנין,לפי תשריט.
קביעת הוראות וזכויות בניה.
שינוי יעוד משצ"פ לדרך ומדרך ומגורים מסחרי מעורב.
ביטול חלק מדרך למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק5, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2600. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2006. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4359. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית04/08/2003