שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי למבנה בן 2 קו' ליצירת 1 יח"ד, שועפט

תוכנית 8119/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי למבנה בן 2 קו' ליצירת 1 יח"ד, שועפט
מספר: 8119/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים במערך יעודי הקרקע הבאים:
1. משטח נוף פתוח לאזור מגורים 1 מיוחד.
2. משטח דרך מאושרת לאזור מגורים 1 מיוחד.
ב. קביעת בינוי למבנה 1 בנין בן 3 קומות , לשם יצירת 1 יח"ד
ג. קביעת קוי בנין לבניה המוצעת.
ד. קביעת מספר קומות מירבי למבנה ל- 3 קומות.
ה. קביעת אלמנטים להריסה המסומנים בתכנית.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשעפט

תיאור המיקום:
שכ' שועפט,
דרך ללא מספר
שטח בין קורדינטות אורך 221/275-221/225
לבין קואורדינטות רוחב 635/650-635/575
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30556חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3456/ אשכונת שועפט - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1090. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2064. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/12/2004
קבלת תכנית04/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200600906/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200500608/05/2005