שינוי במערך יעודי הקרקע ושינויים טכניים בגבולות המגרשים, ביטול מעברים וארקדו

תוכנית 2909/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי במערך יעודי הקרקע ושינויים טכניים בגבולות המגרשים, ביטול מעברים וארקדו
מספר: 2909/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
1) שינוי יעוד שטח מאזור מסחרי למעבר ציבורי להולכי רגל ולשטח פתוח ציבורי.
2) שינוי יעוד שטח ממעבר ציבורי להולכי רגל ומשטח פתוח ציבורי לאזור מסחרי.
3) שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לדרך בהתאם לקיים בשטח.
ב. ביטול שטחי הארקדות והשטחים עם זכות מעבר לציבור שבאזור המסחרי במגרשים מס' 3, 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 8 א ובאופן חלקי במגרשים 11 12 ו- 14 (המאושרים בתכנית מס' 2909 א' ) וצירופם לשטחי המסחר שבתחום המגרשים כאמור, ללא הגדלת זכויות הבניה המאושרות כאמור.
ג. עדכון רום הבניה המירבי בכל המגרשים המיועדים לבניה, ללא שינוי במס' הקומות המירבי, המאושר בתכניות מס' 2909 ו- 2909 א'.
ד. שינוי דירוג החזיתות המאושר בבנינים שבתחום מגרשים 3, 4, 5, 7, ו-8 , שעפ"י תכנית מס' 2909 ו- 2909 א' וקביעת דירוג חדש , בהתאם לנספחי בינוי.
ה. שינוי סעיף 9 (א) 2 שבהוראות תכנית מס' 2909 , ע"י קביעת קוי הבנין העיליים המאושרים בתכנית כאמור, כקווי בנין מירביים ולא קוי בנין מחייבים.
ו. התרת שינויים בבינוי המאושר בשטח מגרש מס' 2 כמפורט להלן:
1. התרת בנית קומה תת קרקעית לשימושים מסחריים מיוחדים, מבלי להגדיל את זכויות הבניה המאושרות בשטח.
2. התרת הקמת בתי קולנוע בהתאם לנספחי הבינוי.
3. התרת קירוי החצר הפנימית הפתוחה המאושרת בתכנית 2909 ו- 2909 א' , מבלי להגדיל את סה"כ שטחי הבניה המאושרים בתכנית 2909 .
4. התרת הקמת מגדל הנדפה בתחום מגרש מס' 2 , בהתאם לדרישות המח' לאיכות הסביבה בעירית ירושלים.
5. התרת פתיחת פתחים חדשים בחזיתו המערבים של הבנין, המוגדרת בתכנית מס' 2909/ א כחזית לשמור ולשחזור.
6. הנמכת רום הבנין בחלקו הדרום מערבי , ע"י ביטול גג הרעפים המאושר בתכנית 2909 /א .
ז. התרת שינויים בבניוי המאושר בשטח מגרש מס' 6 ("בית שטרן") בית היתר ע"י העמדתו מחדש בתחומי המגרש והתאמת המעבר להולכי רגל דרך הבנין למיקומו החדש.
ח. התרת שינויים בבינוי המאושר בשטח מגרש מס' 14 , ע"י העמדתו מחדש בתחומי המגרש.
ט. שינוי בהוראות בדבר חומרי הבניה ופרטי בנין המותרים בשטח התכנית כמפורט להלן:
1. התרת השימוש בפריקסטים מבטון בגוון האבן במעקות גג ובמרפסות בנוסף לשימוש בפריקסט, המאושר בתכנית 2229 / ד , במסגרות חלונות ובקשתות.
2. התרת שימוש בפלדה חשופה בגשרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת ממילא, השטח התחום ברחוב העמק בדרום, רח' דוד המלך במערב, רחוב שלמה המלך , שטח מנזר וינסנט דה פול ורחוב יפו בצפון, וחניון שער יפו במזרח.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30033חלק120-121, 322, 426, 46810-12, 49, 122-126, 203-204, 323, 360-361, 411, 435, 450, 457
30034חלק40, 42-44, 46-48, 54-61, 63-71, 73, 76-79, 86-89, 92-9349, 62, 90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4078. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית19/06/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות23/11/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2000תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4511. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1999
קבלת תכנית23/08/1998