שינוי בנחלה 69

תוכנית גנ/ 15606

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בנחלה 69
מספר: גנ/ 15606
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למבני משק בנחלה החקלאית לשטח פל"ח, בהם תותר בניה ליחידות נופש כפרי עד 160 מ"ר ולשמושים מסחריים עד 140 מ"ר, סה"כ 300 מ"ר.
תותר העברת זכויות בניה בין יעודי פל"ח (מיחידות נופש לשימוש המסחרי, אך עד לתקרה שך 300 מ"ר בלבד) בעת מתן היתרי בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לקרקע חלקאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים בישוב כפרי, ומאזור משק חקלאי - חלקות א' (מגורים) לקרקע חקלאית. אין שינוי בגודל השטח המיועד למגורים.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק22
15124חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתוןכפיפות
תוכניתג/ 13618בריכת שחייה במרחב תכנוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3187. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4598. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/2009
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/10/2005
קבלת תכנית04/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה