שינוי בקו בניין אחורי - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין אחורי - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת קומת עמודים לצורך מגורים
כאשר קו בניין אחורי 1.7 מטור אורך.
במקום 4.0 מטר כנדרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38358כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/1984תאריך פרסום: 09/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3023. עמוד: 1483. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים09/01/1984
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/1983
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2941. עמוד: 2381. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/1983תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1983. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1983. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1983.
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1983
קבלת תכנית09/03/1983