שינוי בקו בניין אחורי - רחוב אקליפטוס 121 - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1021

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין אחורי - רחוב אקליפטוס 121 - עומר
מספר: 14/ מק/ 1021
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין אחורי מ- 6 מ' ל- 5 מ' (אזור מגורים א') ,
סעיף תכנית בסמכות הועדה ע"י סעיף 62 א'
לחוק סעיף 5 א' בחוק.
אין כל שינוי אחר בזכויות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומראקליפטוס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38579חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/12/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה12/09/2004
פרסום לאישור ברשומות05/08/2004תאריך פרסום: 05/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5319. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2004תאריך פרסום: 29/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5293. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר15/04/2004
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200113815/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200113112/09/2004