שינוי בקו בניין ובאחוזי בניה - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין ובאחוזי בניה - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין קדמי ותוספת % 2 2 בניה מעל למותר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. עמוד: 475. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים01/11/1984
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1984
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1984. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1984. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1984.
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1984תאריך פרסום: 15/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3035. עמוד: 1821. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1983
קבלת תכנית27/06/1983