שינוי בקו בניין חזיתי - רחוב פלפלון - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין חזיתי - רחוב פלפלון - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון ושינוי קו בניין חזיתי
מ- 5.0 מ' ל- 3.0 מ' בהתאם לתשריט ברחוב פלפלון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38572חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1995תאריך פרסום: 29/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3242. עמוד: 3273. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור ברשומות21/08/1986תאריך פרסום: 21/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3372. עמוד: 2947. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/1986תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1986
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/1985תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1985. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1985. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1985.
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1985
קבלת תכנית04/06/1985