שינוי בקו בניין צדדי (רחוב פלפלון 25 ) - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין צדדי (רחוב פלפלון 25 ) - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בניין צידי להוספת קיימת שנבנתה ע"י חברת "רסקו"
במרחק 2.10 מ' מגבלות צידי (מערבי).
השינוי הינוי נקודתי לבליטה המסומנת בצד המערבי של המגרש בתשריט.
ב. שינוי חלוקת המגרש המתוקן כמתואר בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרפלפלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1989תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3673. עמוד: 3438. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/1989
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1989
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2848. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1988.
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1988
קבלת תכנית10/03/1988