שינוי בקו בניין צדדי - מגרש 344 - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין צדדי - מגרש 344 - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בניין צדדי לנקודה חריגה ולא לאורך כל הציר 1.95 מ' במקום 30 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק334-344
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1989תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3673. עמוד: 3438. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/1989
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/1988תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1988. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1988. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1988.
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1988תאריך פרסום: 28/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3523. עמוד: 725. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1987
קבלת תכנית02/09/1987