שינוי בקו בניין צדדי - רחוב פלפלון - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין צדדי - רחוב פלפלון - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיקון קו בניין צידי להוספת קיימת שנבנה ע"י
חברת "רסקו" מ- 3.0 מ' ל- 1.85 מ' מגבול צידי (מערבי),
השינוי מתחיחס לאורך ההוספה הקיימת כמסומן בתשריט (1.50 + 3.55).
ב. אישור חלוקת המגרש במצב המתוקן כמתואר בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38559חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100תכנית מתאר עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2383. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים25/10/1988
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1988
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1988.
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2015. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה14/03/1988
קבלת תכנית01/01/1988