שינוי בקו בניין צדדי - רחוב צלק - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין צדדי - רחוב צלק - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו הניין צדדי (הפרגולה היתה קיימת לפני חלוקת המגרש).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. עמוד: 3244. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1985תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1985. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1985. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית21/01/1985
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 295. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1984. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1984. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1984.
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1984
קבלת תכנית07/06/1984