שינוי בקו בניין קידמי , מושב מרחביה

תוכנית יז/ מק/ 7424/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין קידמי , מושב מרחביה
מספר: יז/ מק/ 7424/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בקווי בניין קידמי דרומי מ- 5 מ' ל- 2.25 מ' ואחורי צפוני מ- 4 מ' ל- 0.0 מ' (בהסכמת שכן) ביחס לקומת קרקע בלבד במגרש 137 חלקה 45 גוש 16811 מושב מרחביה והכל כמסומן בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין קדמי ואחורי צפוני ביחס לקומת קרקע במגרש 134 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמרחביה (מושב)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19811חלק115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7424מושב מרחביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2007תאריך פרסום: 15/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5649. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006