שינוי בקו בניין שכונת שפירא - אופקים

תוכנית 23/ מק/ 2018

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין שכונת שפירא - אופקים
מספר: 23/ מק/ 2018
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין אחורי, ושינוי חומרי גמר לצורך הסדרת חריגות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39634כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60/ 3שינוי בהנחיות בניה באיזור מגורים א'. שכונת שפירא -אופקים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2004תאריך פרסום: 27/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5300. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים12/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות08/10/2003תאריך פרסום: 08/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5230. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200110028/08/2003