שינוי בקו בניין - מגרש 2 - בבנה ביתך ד' - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו בניין - מגרש 2 - בבנה ביתך ד' - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע קו בניה צדדי בחזית דרומית 2ץ70 מ' במקום 3.00 מ',
וקו בניה בחזית צפונית 4.07 מ' במקום 5.00 מ' -
רק בקטעים המסומנים בצבע ירוק. (מצב קיים בהתאם לתשירט).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 4067 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/1989
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1989
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1988
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1988.
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2849. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1988
קבלת תכנית18/05/1987