שינוי בקו בניין

תוכנית גז/ מק/ 102/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין
מספר: גז/ מק/ 102/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניין

עיקרי ההוראות:
עפ"י סעיף 62 א (א) (4):
שינויים בקווי בניין צדדים" לגבול צדדי עם חלקה 59: קו 0 לבנייה קיימת ו- 3.00 מ' לבנייה עתידית, קו בניין צדדי עם חלקה 39: 2.08 מ' לבנייה קיימת, 3.00 מ' לבנייה עתידית ו- 1.00 מ' לפרגולה בלבד, הכל כמסומן בתשריט התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאישמעון התרסי

תיאור המיקום:
גבולות התכנית: חלקות 59, 39, 62 בגוש 5430

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5430חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102בית חשמונאיכפיפות
תוכניתגז/ 102/ 2תכנית מפורטת מס' גז/2/102שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/04/2011תאריך פרסום: 12/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6224. עמוד: 3740. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201007831/12/2010