שינוי בקו בניין

תוכנית עח/ מק/ 23/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בניין
מספר: עח/ מק/ 23/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קידמי מ-5.0 מ' ל-4.75 - 3.85 מ'
עפ"י בניה קיימת בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיף
62 א (4) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראחיטוב

תיאור המיקום:
ישוב: אחיטוב
מגרש 237.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8226חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1999תאריך פרסום: 09/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4831. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1999תאריך פרסום: 22/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. שנה עברית: התשנט .