שינוי בקו בנין במגרש 1 באזור תעשוקה בני דרום

תוכנית בר/ מק/ 240/ א/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין במגרש 1 באזור תעשוקה בני דרום
מספר: בר/ מק/ 240/ א/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין לדרך ראשית בתחום מגרשים שייעודם אזור מסחר ותחבורה ושטח פרטי פתוח ללא שינוי בגבולותיהם בשטחם בזכויות הבניה בהם ובתכסית המותרת, על מנת לאפשר פתרוןתנועה וחניה במגרשים אלו כנדרש על פי תקן.

עיקרי ההוראות:
2.2.1. שינוי בקו בנין לדרך ארצית מס' 42 והקטנתו מ- 50 מ' ל- 25 מ' בתחום המגרשים 1,1א.'
2.2.2 כל הוראות התכנית התקפות ישארו ללא שינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבני דרום

תיאור המיקום:
מושב בני דרום, אזור תעסוקה ממזרח לשטח המחנה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
882חלק27
986חלק4, 6-7
1003חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2012תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3890. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2370. שנה עברית: התשעב .
החלטה בדיון במועצה הארצית29/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201201429/02/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים47322/11/2011